• Jsme úplnou devítiletou školou,

   jejíž součástí jsou: základní škola – kapacita 250 žáků, školní družina – kapacita 150 žáků, školní jídelna – kapacita 250 žáků.

   Škola je umístěná ve dvou historických budovách, z nichž hlavní se nachází v centru obce Hradec nad Moravicí, druhá na předměstí města Opavy. Obě budovy jsou situovány mimo panelovou zástavbu. Dojíždějící děti používají místní dopravu, ve které je přítomen učitelský dozor.

   Naším cílem je být především katolickou školou, která je „místem integrální výchovy lidské osoby prostřednictvím jasného výchovného projektu, který má svůj základ v Kristu.“ (KŠ 4)

   Chceme být školou, kde se děti učí, ale také školou, kde žijí a kde mají prostor setkat se s katolickou vírou, objevovat ji, příp. prožívat a sdílet ji se svými vrstevníky, rodiči, pedagogickým personálem a ostatními zaměstnanci školy.

   Nabízíme integrální a celistvé vzdělávání, které chce dítě podpořit v rozvoji lidství a lidskosti v nejširším smyslu křesťanského humanismu, ale zároveň v nejkonkrétnější podobě jeho jedinečné osobnostní identity a integrity vycházející z katolické křesťanské víry. V tomto smyslu chceme dítě vybavit schopností dál se samostatně a soustavně rozvíjet a vzdělávat směrem k plně odpovědnému lidství s vědomím sounáležitosti s druhými lidmi a se světem.

    

   Naší prioritou je:

   Být školou poskytující kvalitní vzdělávání, které se neredukuje jen na individualistickou a nástrojově orientovanou službu směřující k dosažení kvalifikace. Vzdělávání důsledně zahrnuje výchovný rozměr a směřujeme je k osobnosti s jedinečnou integritou a identitou schopnou v interakci s vnějším světem samostatného úsudku, kritického myšlení, odpovědnosti, ale také dialogu s kvalitou vzájemného uznání a respektu. Vzdělávání vychází z kulturního dědictví, tradic, hodnot a etických norem, jejichž základem je evangelijní učení a osoba Ježíše Krista. Ve vzdělávacím procesu proto respektujeme osobnostní dispozice dítěte, jeho individualitu a individuální potřeby a vedeme je ke vzájemnému uznání, úctě k životu a respektu k různosti.

   Být školou přívětivou, kde se nejen vzdělává, ale také žije. Místem, které děti, jejich rodiče, zaměstnanci školy a ostatní návštěvníci rádi navštěvují, pobývají zde a také se na něj rádi vracejí. Podporujeme jedinečnost dítěte a vytváříme prostor, kde může tvořit, plánovat, tvořit, improvizovat, ale také snít o svých ideálech a uplatnění ve společnosti.

   Být školou bezpečnou, která podporuje a rozvíjí vztahy a vztahovost na všech úrovních a ve všech podobách včetně každodenních interakcí v rámci i mimo rámec výuky. Oceňujeme laskavé a ohleduplné vztahy a systematicky děti učíme také nakládání s růzností a s konflikty a základním mediačním dovednostem.

   Být školou rodinnou, která je otevřená směrem k rodinám, obci, křesťanům a zejména římskokatolickým křesťanům, a která je chce svou přítomností obohacovat a sama být jimi obohacována.

   Být školou křesťanskou, kde se děti setkají s žitou vírou a dostanou prostor svou víru žít a prohlubovat. Podobný prostor prožívat a sdílet svou víru, příp. se s ní setkat, mají všichni lidé jakkoli zainteresovaní v chodu školy.

   Základem našeho pedagogického působení je preventivní systém sv. Jana Boska. Jeho zásada prevence neboli tzv. asistence spočívá v předcházení problémům – vyhodnocujeme aktuální situace a snažíme se je s pedagogickou pohotovostí přetvářet v pozitivní výchovné prostředí předem eliminující negativní vlivy.

   Zásadu asistence považujme za jedno ze svých základních pedagogických východisek, která se týká nejen vlastního vyučování, ale také přestávek, pobytu v družině, šatně či na jiných místech v areálu školy i mimo ni. Snažíme se být dětem nablízku, a tak odhalit a eliminovat jejich negativní chování. Povzbuzujeme děti a radíme jim v krizových situacích, usměrňujeme a podporujeme jejich pozitivní myšlení a chování. Toto naše úsilí se promítá také do společné i osobní modlitby pedagogů, příp. dalších zaměstnanců školy.

   Učitelé ve svých předmětech dosahují vzdělávacích a výchovných cílů aktivním zapojením žáků do vyučovacího procesu. Rozvíjí se tak tvořivá schopnost a improvizace, tedy vlastností, které jsou nutné k uplatnění člověka v procesu jeho zařazení ve společnosti.

   Podporujeme rozvoj kritického myšlení a samostatnosti při řešení problémů. Velký důraz klademe na rozvoj sociální kompetence. Snažíme se zaměřit učení na řešení praktických problémů a životních situací. Rozvíjíme pracovní kompetence žáků a zaměřujeme se na jejich vzdělání a výchovu s ohledem na správnou orientaci při volbě povolání.

   Se zřetelem ke skupinové dynamice pracujeme s kolektivem dětí i mimo vyučování se zvláštní péčí o žáky, kteří by mohli být kvůli své odlišnosti přehlíženi nebo ze skupiny vyčleňováni.