• Aktualizováno pro rok 2023:

   

  Hradec nad Moravicí       pátek 14. dubna   od 14:00 do 18:00 hodin

  Opava                                 pátek 14. dubna   od 14:00 do 18:00 hodin

   

  Elektronické přihlašování zde elektronická přihláška

   

  Zápis se týká děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2017, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a  vyjádření pediatra.

   

  Plánovaný počet tříd

  Hradec nad Moravicí                          1 třída

  Opava                                                    1 třída

   

  Maximální počet přijatých dětí na obě třídy je 30. Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle těchto kritérií:

  a) sourozenec ve škole
  b) sdílení alternativního pedagogického přístupu
  c) spádová oblast

   

  Odklad povinné školní docházky

  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.